Gå til hovedindhold

Digehuset

Digehuset har ikke en egentlig målgruppe men udgøres af fire skærmede enkeltmandstilbud, der p.t. bebos af børn med betydelig og gennemgribende nedsat funktionsevne, A.D.H.D. og epilepsi, Downs syndrom, mental retardering, A.D.H.D. og autisme.

 • Læs op

Indhold

  Digehuset har ikke en egentlig målgruppe men udgøres af fem skærmede enkeltmandstilbud, der p.t. bebos af børn med betydelig og gennemgribende nedsat funktionsevne, ADHD og epilepsi, Downs syndrom, mental retardering, ADHD og autisme. Fælles for tilbuddene er, at den mentale retardering, i kombination med ADHD og autisme, giver børnene massive udfordringer i forbindelse med etablering af gensidige sociale relationer til andre børn og voksne, generel impulsstyring og kognitiv bearbejdning af erfaringer og oplevelser.

  Der er fem døgnpladser, hvoraf den ene er godkendt efter §107.

  Den overordnede målsætning for afdelingen er, at det i videst mulige omfang sikres, at behovet for tryghed, stabilitet og anerkendelse imødekommes gennem etablering af stabile rammer og tillidsfulde relationer til personalet, således, at iboende ressourcer styrkes og potentialet for fortsat udvikling udnyttes til fulde.

  De strukturelle rammer i Digehuset tager afsæt i barnets behov for såvel tryghed og tillid til, at de voksne tager ansvaret for relationen samt konsekvent medtænker muligheden for selvstændig stillingtagen og aktivering af barnets hjerne på både sanse, føle og mentaliseringsniveau.

  Der arbejdes primært ud fra en neuroaffektiv forståelse af, at det er afgørende for relationen, at personalet er i stand til at vurdere sin egen rolle og betydning for relationen og løbende korrigere eller supplere egen adfærd med henblik på at give både visuelle, emotionelle og kognitive stimuli, der på sigt kan etablere hensigtsmæssige handlings- eller tankemønstre.

  Der arbejdes metodisk i praksis på to niveauer: Etablering af stabile og trygge rammer i hverdagen samt inklusion og selvbestemmelse i relation til samme rammer.

  Dagens forløb beskrives systematisk og danner afsæt for den faglige dialog der indleder dagen og altid finder sted ved personalets overlap, således at den umiddelbart synlige effekt af den valgte strategi og metode løbende dokumenteres, vurderes og justeres i hverdagen.

  På personalemøder vurderes den pædagogiske indsats i fællesskab og det sikres således, at effekter, hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige, af hverdagens praksis, rammer og strukturer evalueres og praksis tilpasses og henholdsvis udbygges eller ændres, alt efter behov. Det tilstræbes således, at evalueringen af de observerede og dokumenterede effekter af den valgte strategi sker på basis af en fælles dialog og faglig vurdering af en konsistent og teoretisk baseret pædagogisk indsats.

  Derudover dokumenteres effekten af indsatsen løbende i forbindelse med udarbejdelsen af statusrapporter og evaluering af de skriftlige handleplaner.

  Digehuset består af 2 huse beliggende på hver deres adresse.

  Værelsernes størrelse er cirka 12m2, og indretningen tager højde for det enkelte barns vanskeligheder.

  Personalet deler kontor og badefaciliteter.

  På begge adresser er der en hyggelig have med trampolin og diverse legeredskaber.

  Digehuset er et specielt tilrettet tilbud efter Næstved Kommunes gennemsnitspris, som er 324,86 kr. pr. time.

  Hvis du ønsker dit barn indskrevet i Digehuset, kontakt venligst barnets sagsbehandler eller afdelingsleder Merete Jensen mineje@naestved.dk vedrørende visitation.

  Inden barnet flytter ind i Digehuset, holdes et visitationsmøde, hvor forældre, sagsbehandler, kommende kontaktpædagog, afdelingsleder og evt. forstander deltager. Barn og forældre har naturligvis mulighed for at besøge afdelingen inden indflytning. I vil blive vist rundt, møde afdelingsleder og kontaktpersoner og se barnets kommende værelse. Forældre har mulighed for selv at indrette barnets værelse.

  Når et barn flytter ind i Hollænderhusene, udarbejder barnets kontaktpædagog efterfølgende, i samarbejde med afdelingsleder, en pædagogisk handleplan, der tager udgangspunkt i den individuelle handleplan, som er udarbejdet af barnets sagsbehandler. Den pædagogiske handleplan tager udgangspunkt i det enkelte barnets ressourcer og behov. Handleplanen beskriver, hvordan Hollænderhusene, i samarbejde med barnet, vil omsætte handleplanen i dagligdagen. Den pædagogiske udviklingsplan revideres med jævne mellemrum, således at den hele tiden afstemmes i forhold til barnets udvikling.

  Alle børn har en kontaktpædagog, Kontaktpædagog og afdelingsleder er ansvarlig for, at effekten af den pædagogiske indsats for det enkelte barn løbende drøftes både internt og eksternt.
  Kontaktpædagogen udarbejder en statusrapport hvert halve år i forbindelse med et opfølgningsmøde, hvor sagsbehandler, forældre og afdelingsleder også deltager. På baggrund heraf kan sagsbehandleren i samarbejde med afdelingsleder, personale og forældre vurdere, om barnet fortsat er velanbragt, og om målene i handleplanen indfries eller om der er behov for justering.