Gå til hovedindhold

Tulipanhuset

Tulipanhuset er en specialafdeling, som tilbyder døgnbehandling for 10 børn og unge med omfattende psykiske og fysiske vanskeligheder i alderen 0-17 år.

 • Læs op

Indhold

  Tulipanhuset er en specialafdeling, som tilbyder døgnbehandling for 10 børn og unge med omfattende psykiske og fysiske vanskeligheder i alderen 0-17 år.

  Børnene i Tulipanhuset har et bredt spektrum af forskellige diagnoser. Vores børn har ADHD, atypiske autisme, infantil autisme, tilknytnings forstyrrelse, Cebral parese, retardering af lettere til højere grad, psykomotoriks retardering, tuberøs sclerose og forskellige syndromer.

   

  Der arbejdes pædagogisk med struktur, visualisering og forudsigelighed. Vi arbejder ud fra en ressource- og anerkendende tilgang, hvor pædagogerne møder børnene på en ligeværdig og empatisk måde. Tulipanhusets primære opgave er at skabe og udvikle et trygt og tillidsvækkende udviklingsmiljø for børnene. Personalet har fokus på barnets udviklingspotentialer og arbejder med en bevidsthed om barnets nærmeste udviklingszone. For at imødekomme barnets kommunikative vanskeligheder anvendes der totalkommunikation, boardmaker og TTT.

  Efter aftale med den anbringende kommune udarbejder pædagogerne statusbeskrivelser og udviklingsplaner 1-2 gange om året. Der afholdes årligt statusmøde med forældre, sagsbehandler, børne- og ungekonsulent og andre relevante samarbejdspartnere.

  I Tulipanhuset tilknyttes hvert barn/ung en kontaktpædagog ved indflytningen. Kontaktpædagogen har den særlige opgave at bistå barnet/den unge ved tøjindkøb, læge- og tandlægebesøg, støtte barnet/den unge omkring fritidsaktiviteter og værelsesindretning. Det er afdelingslederen og kontaktpædagogen, der har det tætte samarbejde med socialrådgivere, skolelærere og forældre. Kontaktpædagogen har den primære omsorg for barnet.

  Tulipanhuset inddrager i videst muligt omfang børnenes forældre og anden familie i barnets dagligdag. Der afholdes fælles arrangementer 3-4 gange om året, og kontaktpædagogerne har derudover telefonisk kontakt med forældrene.

  Personalet afholder 1 gang om måneden møde, hvor børnene gennemgås og udviklingsplaner og mål evalueres og justeres. Der arbejdes individuelt med det enkelte barns udviklingsplan, som er samstemt med barnets handleplan. På møderne drøfter og beslutter det pædagogiske personale, om delmål og mål er indfriet eller fortsat er undervejs. Det er den enkelte kontaktpædagog der er tovholder på at indskrive de aftalte mål for det enkelte barn.

  Der samarbejdes med det kommunale skolevæsen ift. vidtgående specialundervisning. Børnene går typisk på Sydbyskolen, og for de unge, som er færdige med folkeskolens 9. kl. er der ofte et samarbejde med ”ungegruppen” under Næstved Sociale virksomhed (NSV). NSV varetager Næstved kommunes tilbud om Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

  Tulipanhuset er et stort lyst vinkelhus opdelt i 2 afdelinger med stue, køkken og badeværelse i hver afdeling. Huset er indrettet med 8 værelser, 2 store køkkener/alrum, 2 kontorer, vaskerum, 2 store stuer, 2 badeværelser med badebrikse, samt tilhørende bruserum.

  Tulipanhuset er indrettet således, at det tager højde for børnenes handicap og vanskeligheder. Der er installeret loftlifte, ligesom der forefindes handicapegnede badefaciliteter.

  Tulipanhusets værelser er indrettet specifikt ift. det konkrete barn. Således er der stor forskel på indretningen. I det omfang det er muligt, inddrages barn og forældre i indretningen af værelset.
  Værelsernes størrelse er cirka 12m2.

  Der er en stor lukket nyetableret legeplads og sansehave med blomster og krydderurter.

  Støttebehov Døgnpris
  Lille støttebehov kr. 3.868
  Moderat støttebehov kr. 4.797
  Stort støttebehov kr. 5.725


  Næstved Kommunes gennemsnitspris

  Timepris kr. 324,86

  Hvis du ønsker dit barn indskrevet i Tulipanhuset, kontakt venligst barnets sagsbehandler eller afdelingsleder Helle Rønne på heroen@naestved.dk eller tlf. 2157 8345 vedrørende visitation.

  Inden barnet flytter ind i Tulipanhuset, holdes et visitationsmøde, hvor forældre, sagsbehandler, kommende kontaktpædagog, afdelingsleder og evt. forstander deltager. Barn og forældre har naturligvis mulighed for at besøge afdelingen inden indflytning. I vil blive vist rundt, møde afdelingsleder og kontaktpersoner og se barnets kommende værelse. Forældre har mulighed for selv at indrette barnets værelse.

  Når et barn flytter ind i Hollænderhusene, udarbejder barnets kontaktpædagog efterfølgende, i samarbejde med afdelingsleder, en pædagogisk handleplan, der tager udgangspunkt i den individuelle handleplan, som er udarbejdet af barnets sagsbehandler. Den pædagogiske handleplan tager udgangspunkt i det enkelte barnets ressourcer og behov. Handleplanen beskriver, hvordan Hollænderhusene, i samarbejde med barnet, vil omsætte handleplanen i dagligdagen. Den pædagogiske udviklingsplan revideres med jævne mellemrum, således at den hele tiden afstemmes i forhold til barnets udvikling.

  Alle børn har en kontaktpædagog, Kontaktpædagog og afdelingsleder er ansvarlig for, at effekten af den pædagogiske indsats for det enkelte barn løbende drøftes både internt og eksternt.
  Kontaktpædagogen udarbejder en statusrapport hvert halve år i forbindelse med et opfølgningsmøde, hvor sagsbehandler, forældre og afdelingsleder også deltager. På baggrund heraf kan sagsbehandleren i samarbejde med afdelingsleder, personale og forældre vurdere, om barnet fortsat er velanbragt, og om målene i handleplanen indfries eller om der er behov for justering.