Gå til hovedindhold

TEACCH

Den behandlingsmæssige tilgang til børnene i nogle afdelinger i Hollænderhusene tager først og fremmest afsæt i TEACCH. TEACCH står for ”Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children”, hvilket på dansk oversættes til ” Behandling og uddannelse af børn med autisme og tilsvarende kommunikationshandicap."

 • Læs op

Indhold

  TEACCH er et undervisnings- og behandlingskoncept målrettet personer i autismespektret udviklet af Division TEACCH fra North Carolina, USA. I Danmark er konceptet repræsenteret gennem Samrådet af Special-skoler for Autistiske Børn.

  Grundprincippet bag TEACCH er at lære barnet at tilpasse sig det omkringliggende samfund så godt som muligt med respekt for barnets grundlæggende udviklingsforstyrrelse, særlige adfærd, særinteresser og behov. TEACCH går altså ikke ind og ændrer på det autistiske barns adfærd, men stræber efter at fokusere på de underliggende forhold, der gavner barnets indlæring. I TEACCH- tankegangen arbejdes der med individuelt pædagogisk tilrettelagt pædagogik, der skal øge barnets selvstændighed. Der tages udgangspunkt i barnets kompetencer, styrkesider og interesser, og der er en skærpet opmærksomhed på barnets individuelle læringsstil. Det enkelte barn afgør på den måde, hvilke metoder og strategier, der anvendes og tilpasses barnets individuelle behov.

  I TEACCH er der fem nøglebegreber:

  1. Forudsigelighed 
   Der er fokus på, at barnet kan forvente en vis stabilitet i den daglige rytme – det kan være sted, tid, aktiviteter og personer. Gennem denne forudsigelighed og stabile rytme, vil barnet bedre kunne opnå fortrolighed med skift i dagligdagens indhold og efterhånden indarbejde en oplevelse af sammenhæng og bedre kunne forstå og acceptere ændringer.

  2. Overskuelighed
   Der er fokus på det fysiske miljøs genkendelighed og tydelighed i indretning og funktion. På den måde forsøges det at modvirke distraherende stimuli. Først når miljøet virker overskueligt og genkendeligt, kan der arbejdes med ændringer.

  3. Gentagelser
   Der er fokus på behovet for at øve færdigheder om og om igen. Barnet vil ofte selvopbygge rutiner, gentagelser og systemer. Denne styrke anvendes konstruktivt til indlæring ogudvidelse af indlærte færdigheder.

  4. Synliggørelse
   Der er fokus på, at information, kommunikation, arbejdsrutiner og fysiske rammers indretning skal understøttes ved hjælp af visuelle signaler, stimuli og systemer. Ved brug af visuelt materiale som fotos, boardmaker og konkreter, kan information fastholdes længere end ved brug af verbalt sprog. På den måde kan visuelt materiale være en vedvarende støtte for barnet og øge opmærksomhed og koncentration om den opgave barnet er i gang med.

  5. Tydeliggørelse
   Der er fokus på, at alt hvad barnet præsenteres for er tilstrækkelig entydigt til, at barnet forstår, hvad der forventes. Det gælder tydeliggørelse af arbejdsrutiner, opgaveløsning, aktiviteter og ændringer.