Gå til hovedindhold

Målgruppe – metoder og resultater

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klart defineret målgruppebeskrivelse og opnår positive resultater for børnene.

 • Læs op

Indhold

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klart defineret målgruppebeskrivelse og opnår positive resultater for børnene. Der arbejde med faglige tilgange og metoder, der er kendt af medarbejderne, og som kan udføre dem. Der opstilles individuelle mål for børnene i samarbejde med sagsbehandler, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere – fx skole- dagtilbud. Resultater dokumenteres i elektronisk journalsystem, og der følges systematisk op på indsatsen. Tilbuddet arbejder konstruktivt med at forebygge magtanvendelser og overgreb.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for børnene, gennem resultatdokumentation og fagligt funderet ledelse og medarbejdere.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe, og har lagt vægt på tilbuddets indberetning på Tilbudsportalen, tilbuddets hjemmeside, samt leders beretning om den pædagogiske og faglige tilgang i den enkelte afdeling er målrettet den specifikke brugergruppe og er desuden tilpasset individuelt til det enkelte barn. Fælles for den pædagogiske indsats er, at personalet har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til børnene.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen, og har lagt vægt på de fremsendte stikprøver af handleplaner og statusrapporter, samt samstemmende beretning fra ledelse og medarbejdere om at børnenes udvikling og dagligdag løbende dokumenteres i tilbuddets elektroniske journalsystem, ligesom der for de børn som fast bor i Hollænderhusene udarbejdes statusbeskrivelse 1-2 gange om året.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold, og har lagt vægt på fremsendte stikprøver af handleplaner og statusrapporter, der dokumenterer positive resultater.

  Endvidere lægges der vægt på samstemmende udsagn fra pårørende og sagsbehandlere fra visiterende kommuner om, at tilbuddet arbejder målrettet på målopfyldelse.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter børnenes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet ved at observere og tolke på børnenes adfærd eller reaktioner i de tilfælde børnene ikke kan give direkte udtryk for et ønske eller behov. Pårørende inddrages i samarbejdet om at finde frem til det enkelte barns skønnede livskvalitet.

  Socialtilsynet vurderer, at børnene i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt, og har lagt vægt på, at tilbuddet i dagligdagen gør meget ud af at personalet er i stand til at tolke, reagere og respondere på barnets udtryk, da mange af børnene ikke har et verbalt sprog. Medarbejdere og pårørende tilslutter sig leders beretning om, at “det er afgørende, at der skabes balance mellem tryghed og udfordring, og at der forsøges at skabe kompensation for de udfordringer, som barnets handicap medfører, således at læring kan finde sted. Det, som barnet skal lære eller tilegne sig, skal være inden for barnets nærmeste udviklingszone (NUZO).”

  Socialtilsynet vurderer, at børnene i meget høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov, og har lagt vægt på samstemmende udsagn fra ledelse og medarbejdere om, at der tolkes og vurderes på “hvad der giver det enkelte barn livskvalitet og livsglæde og på hvilken måde, vi kan tilbyde barnet et relevant og inkluderende fællesskab. Derfor møder vi barnet med positive forventninger og anerkendende relationer og respekterer barnet som et unikt menneske med de stærke og svage sider, den enkelte er i besiddelse af.”

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og lægger vægt på tilbuddets og pårørendes samstemmende udsagn om positive tegn på trivsel og udvikling.