Gå til hovedindhold

Tilsyn og kvalitetskontrol

Socialtilsynet har i forbindelse med re- godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og konkluderer på denne baggrund, at Hollænderhusene i høj til meget høj grad besidder den kvalitet der skal til for, at sikre, at børnene ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

 • Læs op

Indhold

  Hollænderhusene er en døgninstitution i Næstved Kommune, der drives i henhold til Lov om social service § 66, stk. 6. Tilbuddet er fysisk beliggende i udkanten af Næstved by, få minutter fra centrum. Det fremgår af Tilbudsportalen og tilbuddets hjemmeside, at målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år med vidtgående fysiske, psykiske og kognitive handicap. Majoriteten af børnene har mindst to diagnoser.

  Hollænderhusene består af 4 specialiserede afdelinger med i alt 34 pladser efter § 66, stk. 1, nr. 7, og én plads efter § 107 i lov om social service. Afdelingerne har forskellige målgrupper. Formålet med barnets anbringelse er at øge barnets livskvalitet, dvs. skabe positiv udvikling, trivsel og øget selvstændighed for barnet. Dette opnås bl.a. ved at udvikle og forbedre barnets funktionsniveau. Pleje og omsorg kan vurderes som den bedste og afgørende indsats for at understøtte og vedligeholde barnets funktionsevne.

  Møllehuset er en aflastningsinstitution. Der er 12 pladser. Målgruppen er børn og unge med omfattende fysiske og psykiske vanskeligheder.

  Tulipanhuset tilbyder døgnbehandling til 10 børn og unge med omfattende psykiske og fysiske handicap.

  Træskohuset tilbyder døgnbehandling til 10 børn/unge med autismespektrum forstyrrelser, ADHD og andre beslægtede handicaps og mental retardering.

  Digehuset har 3 skærmede pladser. Samtlige børn følger undervisning fra 0-9. klasse, eller er i dagtilbud, og præsterer et meget stabilt fremmøde.

  Socialtilsynet vurderer, at der i personalegruppen er en meget højt tilstedeværelse af kompetencer, der understøtter børnenes behov og udvikling i hverdagens aktiviteter. Der arbejdes i meget høj grad målrettet efter opstillede mål i samarbejde med pårørende og sagsbehandler, og resultater og udvikling dokumenteres systematisk. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisation og ledelse i meget høj grad er kompetent og driver tilbuddet godt, og at tilbuddet i meget høj grad har gode fysiske rammer, der understøtter børnenes udvikling og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddet godkendes til i alt 30 pladser, fordelt med 12 pladser på aflastningstilbuddet Møllehuset, 8 pladser på døgnbehandlingstilbuddet Tulipanhuset, 7 pladser på døgntilbuddet Træskohuset og 3 skærmede pladser i døgntilbuddet Digehuset.

  Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse jfr. servicelovens § 66 stk. 1 nr. 6, jf. § 5 i lov om Socialtilsyn.